رفتن به مطلب

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻮﻑ ﮐﻮﺭ ﺍﺯ ۳۷ ﺩﺭﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ


Topaz

ارسال های توصیه شده

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻮﻑ ﮐﻮﺭ ﺍﺯ
۳۷ ﺩﺭﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
۱ . ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ .
۲ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ .
۳ . ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺑﺰﻧﯿﻢ .
۴ . ﺑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ .
۵ . ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .
٦ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻓﻀﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ‏« ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ‏» ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ .
۷ . ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ‏« ﻣﻦ ‏» ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‏« ﻣﺎ ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .
۸ . ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ .
۹ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
۱٠ . ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻋﺎﺟﺰﯾﻢ ﻭ ﺩﭼﺎﺭﺭﻭﺯﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
۱۱ . ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺭﯾﻢ .
۱۲ . ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻭﻟﯽﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
۱۳ . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ۹٠ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .
۱۴ . ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻭ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﻓﻘﯿﻪ !
۱۵ . ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮﯼ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ...


 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هم اکنون، Topaz گفته است:

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻮﻑ ﮐﻮﺭ ﺍﺯ
۳۷ ﺩﺭﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
۱ . ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ .
۲ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ .
۳ . ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺑﺰﻧﯿﻢ .
۴ . ﺑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ .
۵ . ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .
٦ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻓﻀﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ‏« ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ‏» ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ .
۷ . ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ‏« ﻣﻦ ‏» ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‏« ﻣﺎ ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .
۸ . ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ .
۹ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
۱٠ . ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻋﺎﺟﺰﯾﻢ ﻭ ﺩﭼﺎﺭﺭﻭﺯﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
۱۱ . ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻃﺌﻪﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺭﯾﻢ .
۱۲ . ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻭﻟﯽﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
۱۳ . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ۹٠ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .
۱۴ . ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻭ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﻓﻘﯿﻪ !
۱۵ . ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮﯼ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ...


 

بقیش نیست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...