رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ارورهای سرور HP
 

ارورهای سرور HP – پارت سوم

ارورهای سرور HP

پیام های خطای سری 200

متن پیام: 201-Memory Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی ماژول حافظه دیده شد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
متن پیام: 203-Memory Address Error
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: خرابی حافظه دیده شد.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
207 Error Message #1
متن پیام: 207 – Invalid Memory Configuration Detected DIMMs installed when nocorresponding processor is detected
تعداد بوق: هیچ
Description: یک پردازنده اضافی باید نصب شده باشد تا بتوان از رم ها استفاده کرد.
عملکرد مورد نیاز: یک پردازنده اضافی نصب کنید یا DIMM را بردارید.
207 Error Message #2
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs must be installed in pairs orsequentially
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: سیستم فقط با یک FBDIMM پیکربندی شده و از حالت single FBDIMM پشتیبانی نمیکند، یا چند FBDIMM نصب شده ولی در ترتیب درست قرار نگرفته اند.
عملکرد مورد نیاز: یکی از موارد زیر را انجام دهید:
  • اگر سیستم از حالت رم تک کانال پشتیبانی نمیکند، یک زوج FBDIMM معتبر نصب کنید.
  • تمام FBDIMM ها را بردارید و در ترتیب درست نصب کنید.
دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #3
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMMs Must be Installed SequentiallyAudible
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های DIMM نصب شده، بصورت متوالی مرتب نشده اند.
عملکرد مورد نیاز: دوباره DIMM ها را به ترتیب مناسب نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #4
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – DIMM Size Parameters Not Supported.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه ماژول رم نصب شده پشتیبانی نمیشود. ممکن است بروزرسانی ROM نیاز باشد.
عملکرد مورد نیاز: یک ماژول رم با اندازه پشتیبانی شده نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #5
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Incomplete Bank Detected in Bank X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: یک یا چند DIMM در بانک پیدا نشد.
عملکرد مورد نیاز: بانک حافظه را کامل پر کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #6
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Insufficient Timings on DIMM
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول رم نصب شده، پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: Install a memory module of a supported type. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #7
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #8
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank… …Memory in Bank X Not Utilized
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #9
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Mismatched DIMMs within DIMM Bank… …Memory in Board X, Bank X Not Utilized.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: در بانک، DIMM هایی با حافظه های متفاوت نصب شده اند.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های DIMM سازگار نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #10
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Bank x
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: نوع یکی از DIMM های بانک X پشتیبانی نمیشود.
عملکرد مورد نیاز: برای پر کردن بانک، DIMM های پشتیبانی شده را نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #11
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Single channel memory… …mode supports a single DIMM installed in DIMM socket Please remove all other DIMMs or install memory in valid pairs. System Halted.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های DIMM بصورت جفت نصب شده اند، ولی سرور در حالت single channel memory است.
عملکرد مورد نیاز: همه DIMM های دیگر را حذف کنید یا رم ها را بصورت جفت های معتبر نصب کنید و حالت رم را در BIOS تغییر دهید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message #12
متن پیام: 207-Invalid Memory Configuration – Unsupported DIMM in Socket X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: ماژول های Unregistered DIMM یا زمانبندی ناکافی DIMM.
عملکرد مورد نیاز: ماژول های registered ECC DIMM نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
207 Error Message
متن پیام: 207-Memory Configuration Warning – DIMM In Socket x does not have Primary Width of 4 and only supports standard ECC Advanced ECC does not function when mixing DIMMs with Primary Widths of x4 and x8.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: عرض اولیه DIMM های نصب شده x8 میباشد.
عملکرد مورد نیاز: اگر پشتیبانی از Advanced ECC memory ضروری است، DIMM های با عرض اولیه x4 نصب کنید. دفترچه راهنمای محصول را جهت پیکربندی های رم مطالعه نمایید.
209 Error Message #1
متن پیام: 209-Online Spare Memory Configuration – No Valid Banks for Online Spare
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: 2 بانک معتبر برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین در دسترس نیست.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین نصب کنید.
209 Error Message #2
متن پیام: 209-Online Spare Memory Configuration – Spare Bank is Invalid
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: حافظه ماژول های DIMM نصب شده برای بانک یدکی آنلاین از یک بانک دیگر کمتر هستند.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از پیکربندی حافظه یدکی آنلاین نصب کنید.
209 Error Message #3
متن پیام: 209-Hot-add Memory Configuration – Boards must be installed sequentially.
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: بورد های رم بصورت متوالی نصب نشده اند.
عملکرد مورد نیاز: مجدد بوردهای رم را بصورت متوالی نصب کنید.
209 Error Message #4
متن پیام: 209-Mirror Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو بورد شرکت کننده در یک پیکربندی mirror مطابقت ندارد.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت mirror نصب کنید.
209 Error Message #5
متن پیام: 209-RAID Memory Configuration – Memory Sizes on boards X and Y do not match
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: اندازه کلی دو بورد شرکت کننده در یک RAID مطابقت ندارد.
عملکرد مورد نیاز: مجدد DIMM ها را برای پشتیبانی از حالت RAID نصب کنید.
210 Error Message #1
متن پیام: 210-Memory Board Power Fault on board X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد مورد نیاز: DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت عدم رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.
210 Error Message #2
متن پیام: 210-Memory Board Failure on board X
تعداد بوق: 1 طولانی، 1 کوتاه
دلیل احتمالی: مشکلی در روشن شدن صحیح برد حافظه وجود دارد.
عملکرد مورد نیاز: DIMM ها را تعویض کنید و دوباره تست کنید. در صورت عدم رفع مشکل، برد حافظه را تعویض کنید.
212 Error Message
متن پیام: 212-Processor Failed, Processor X
تعداد بوق: 1 short
دلیل احتمالی: پردازنده در اسلات X با خطا مواجه شده.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
214 Error Message
متن پیام: 214-Processor PPM Failed, Module X
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: ماژول Processor Power Module (PPM) نشان داده شده با خطا مواجه شده.
عملکرد مورد نیاز: وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
224 Error Message
متن پیام: 224-Power Fault Detected – Flexible LOM 1 (Lan On Motherboard) نکته: این پیام خطا فقط در سرور های ProLiant Gen 8 نشان داده میشود.
تعداد بوق: هیچ
دلیل احتمالی: روشن کردن Flexible LOM ناموفق بود.
عملکرد مورد نیاز: دوباره LOM را در اسلات قرار دهید. وارد ابزار Insight Diagnostics شده و قطعات معیوب نشان داده شده را تعویض کنید.
سرور HPE ProLiant RL300 Gen11
 
 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...