رفتن به مطلب

نوشته هاے من♥♥♥(خیالے نیست)


kambiz_landar

ارسال های توصیه شده

می دانم که از هم دوریم و میانمان فاصله است.


 میدانم بین من و تو دیواریست به بلندای آسمان


اما برای با هم بودن نیازی به در کنار هم بودن نیست


 تو یادم کنی یا نکنی من به یادت هستم...


همانقدر که دلهایمان پیش هم باشد کافیست....

بگذار فاصله ها خود را به این جدایی ها دلخوش کنند


 وقتی دلهایمان با هم است خیالی نیست...
 
می دانم که از هم دوریم و میانمان فاصله است.


 میدانم بین من و تو دیواریست به بلندای آسمان


اما برای با هم بودن نیازی به در کنار هم بودن نیست


 تو یادم کنی یا نکنی من به یادت هستم...


همانقدر که دلهایمان پیش هم باشد کافیست....

بگذار فاصله ها خود را به این جدایی ها دلخوش کنند


 وقتی دلهایمان با هم است خیالی نیست...


 

 

 

☻☻☻☻☻☻
خدا دختررا افرید
جهـــــان را

بـــدون ناخن های لــــاک زده
بدون کفــــش های پاشنـــه بلند
بدون النگــــو
و بدون گل ســـر
تصور کن
خــــدا دختـــر را آفـــرید
دخــــر
جهــــان را برای خـــــدا
زیبــــاکرد...


 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ـــــو نـــــیستی...

امـــــا مـــــن بـــــرایت چـــــای مـــــیریزم!
دیـــــروز هـــــم کـــــه نـــــبودی بـــــرایت بـــــلیط ســـــینما گـــــرفتم!
دوســـــت داری بـــــخند!
دوســـــت داری گـــــریه کن،
و یـــــا دوســـــت داری مـــــثل آیــــــینه مـــــبهوت باش!
مـــــبهوت مـــــن و دنـــــیای کـــــوچکم!
دیـــــگر چـــــه فــــــرقی مـــــیکند،
بـــــاشی یـــــا نــــــباشی!
مـــــن بـــــا تــــــو زنـــــدگی مـــــیکنم! 
 
گفتے دوستم دارے 
به اندازه ے تمام قطرات بارانے ڪه روے صورتت مے ریزد...

و من هم دوستت دارم

بدون توجه به چترے ڪه روے سرت گرفتی...!
 
♥!♥♥♥♥♥
خودم آس  رفیقام خاص 
دنیا ماله ماس  گور پدر اونی ک ما رو نخواس 
سرمون بالاس  چون بالا سرمون خداس 
اینم راه راس  واسه اونی ک ما رو نخواس 
واسه همین چند جمله س ک ب ما میگن خاص 
ب سلامتی رفیقام ک برام یه دنیاس 
آره اینجوریاس 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

17 ساعت قبل، kambiz_landar گفته است:
می دانم که از هم دوریم و میانمان فاصله است.


 میدانم بین من و تو دیواریست به بلندای آسمان


اما برای با هم بودن نیازی به در کنار هم بودن نیست


 تو یادم کنی یا نکنی من به یادت هستم...


همانقدر که دلهایمان پیش هم باشد کافیست....

بگذار فاصله ها خود را به این جدایی ها دلخوش کنند


 وقتی دلهایمان با هم است خیالی نیست...
 
می دانم که از هم دوریم و میانمان فاصله است.


 میدانم بین من و تو دیواریست به بلندای آسمان


اما برای با هم بودن نیازی به در کنار هم بودن نیست


 تو یادم کنی یا نکنی من به یادت هستم...


همانقدر که دلهایمان پیش هم باشد کافیست....

بگذار فاصله ها خود را به این جدایی ها دلخوش کنند


 وقتی دلهایمان با هم است خیالی نیست...


 

 

 

☻☻☻☻☻☻
خدا دختررا افرید
جهـــــان را

بـــدون ناخن های لــــاک زده
بدون کفــــش های پاشنـــه بلند
بدون النگــــو
و بدون گل ســـر
تصور کن
خــــدا دختـــر را آفـــرید
دخــــر
جهــــان را برای خـــــدا
زیبــــاکرد...


 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ـــــو نـــــیستی...

امـــــا مـــــن بـــــرایت چـــــای مـــــیریزم!
دیـــــروز هـــــم کـــــه نـــــبودی بـــــرایت بـــــلیط ســـــینما گـــــرفتم!
دوســـــت داری بـــــخند!
دوســـــت داری گـــــریه کن،
و یـــــا دوســـــت داری مـــــثل آیــــــینه مـــــبهوت باش!
مـــــبهوت مـــــن و دنـــــیای کـــــوچکم!
دیـــــگر چـــــه فــــــرقی مـــــیکند،
بـــــاشی یـــــا نــــــباشی!
مـــــن بـــــا تــــــو زنـــــدگی مـــــیکنم! 
 
گفتے دوستم دارے 
به اندازه ے تمام قطرات بارانے ڪه روے صورتت مے ریزد...

و من هم دوستت دارم

بدون توجه به چترے ڪه روے سرت گرفتی...!
 
♥!♥♥♥♥♥
خودم آس  رفیقام خاص 
دنیا ماله ماس  گور پدر اونی ک ما رو نخواس 
سرمون بالاس  چون بالا سرمون خداس 
اینم راه راس  واسه اونی ک ما رو نخواس 
واسه همین چند جمله س ک ب ما میگن خاص 
ب سلامتی رفیقام ک برام یه دنیاس 
آره اینجوریاس 

لایک زیباا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

17 ساعت قبل، kambiz_landar گفته است:
می دانم که از هم دوریم و میانمان فاصله است.


 میدانم بین من و تو دیواریست به بلندای آسمان


اما برای با هم بودن نیازی به در کنار هم بودن نیست


 تو یادم کنی یا نکنی من به یادت هستم...


همانقدر که دلهایمان پیش هم باشد کافیست....

بگذار فاصله ها خود را به این جدایی ها دلخوش کنند


 وقتی دلهایمان با هم است خیالی نیست...
 
می دانم که از هم دوریم و میانمان فاصله است.


 میدانم بین من و تو دیواریست به بلندای آسمان


اما برای با هم بودن نیازی به در کنار هم بودن نیست


 تو یادم کنی یا نکنی من به یادت هستم...


همانقدر که دلهایمان پیش هم باشد کافیست....

بگذار فاصله ها خود را به این جدایی ها دلخوش کنند


 وقتی دلهایمان با هم است خیالی نیست...


 

 

 

☻☻☻☻☻☻
خدا دختررا افرید
جهـــــان را

بـــدون ناخن های لــــاک زده
بدون کفــــش های پاشنـــه بلند
بدون النگــــو
و بدون گل ســـر
تصور کن
خــــدا دختـــر را آفـــرید
دخــــر
جهــــان را برای خـــــدا
زیبــــاکرد...


 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ـــــو نـــــیستی...

امـــــا مـــــن بـــــرایت چـــــای مـــــیریزم!
دیـــــروز هـــــم کـــــه نـــــبودی بـــــرایت بـــــلیط ســـــینما گـــــرفتم!
دوســـــت داری بـــــخند!
دوســـــت داری گـــــریه کن،
و یـــــا دوســـــت داری مـــــثل آیــــــینه مـــــبهوت باش!
مـــــبهوت مـــــن و دنـــــیای کـــــوچکم!
دیـــــگر چـــــه فــــــرقی مـــــیکند،
بـــــاشی یـــــا نــــــباشی!
مـــــن بـــــا تــــــو زنـــــدگی مـــــیکنم! 
 
گفتے دوستم دارے 
به اندازه ے تمام قطرات بارانے ڪه روے صورتت مے ریزد...

و من هم دوستت دارم

بدون توجه به چترے ڪه روے سرت گرفتی...!
 
♥!♥♥♥♥♥
خودم آس  رفیقام خاص 
دنیا ماله ماس  گور پدر اونی ک ما رو نخواس 
سرمون بالاس  چون بالا سرمون خداس 
اینم راه راس  واسه اونی ک ما رو نخواس 
واسه همین چند جمله س ک ب ما میگن خاص 
ب سلامتی رفیقام ک برام یه دنیاس 
آره اینجوریاس 

لایک به انگشتت که اینو تایپ کرد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 ساعت قبل، فریحا گفته است:

حسین تیکه انداختی

نه دیوونه

 

میگم از من اثر بپذییر

به ملت بگو خفن باشی

 

بذار دعاهای خوب فراگیر بشه خخخ

 

خفن باشی شااامل هر دعاایی میشه فرفری

هرچی که خوب و به صلاح آدمه

شامل بهترین هاست

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

30 دقیقه قبل، بمب انرژی گفته است:

نه دیوونه

 

میگم از من اثر بپذییر

به ملت بگو خفن باشی

 

بذار دعاهای خوب فراگیر بشه خخخ

 

خفن باشی شااامل هر دعاایی میشه فرفری

هرچی که خوب و به صلاح آدمه

شامل بهترین هاست

باشه چشم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...