رفتن به مطلب

توصیف رابطه با ریاضی...!


بمب انرژی

ارسال های توصیه شده

اگر در یک جمعی تفرقه بیفتد، تفریق صورت می گیرد!

علف های هرز را کنار بگذارید و آنها را فاکتور بگیرید.

اختلافات جمع را ساده کنیید و با هر عضو مجموعه مخلوط نشوید.

با حد اکثر توان، مخرج مشترک بگیرید از حرف های هر عضو

تا در معادله ها به تعادل برسید.

توان هر عضو را در توان عضو دیگر ضرب کنید و بدانید که اگر یک طرف ضرب صفر باشد تمامی ضرب هیچ است!

مشکلات را تقسیم کنید تا زیر بار آن کمر خم نکنید.

برای این که قدر مطلق شما دانسته شود گاه گاهی لازم است دقیقا عمل عکس انجام دهید.

بعضی ها را در پرانتز بگذارید تا اولویتشان را همیشه به یاد داشته باشید.

درست است که در زندگی برای بعضی ها خارج از قسمت می شویم! اما می توانیم به عنوان دوست باقیمانده و نقش خود را ایفا کنیم!!!

شکی نیست که نیمه گم شده بودن یعنی بخشی از تقارن بودن و مشخص است که دو نیم کاملا یکسان یک شکل کامل است.

خیلی از چیزها با حساب و کتاب عددی به دست نمی آید و لازم است برخورد جبری داشته باشیم و از نماد استفاده کنیم چرا که متغیرها بسیار است و احتمالدهی انسان بسیار ضعیف که ممکن است به سوأ تفاهم بی انجامد!

از هر کسی اندازه خودش انتظار داشته باشید. ممکن است بعضی ها کمتر از یک باشند! بعضی ها اعشار داشته باشند! بعضی ها گویا و بعضی دیگر گنگ باشند. بعضی حسابی، بعضی حقیقی و بعضی طبیعی باشند. مگر ما از عدد ها چه کمتر داریم؟!!!

 

همین امروز ایده نوشتن همچین چیزی به ذهنم خورد...

امیدوارم براتون جذاب بوده باشه.

قطعا موارد بیشتری میشه اضافه کرد و البته با تعابیر قشنگتر.

اما من استارتشو زدم بقیش با خلاقای خفن

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 ساعت قبل، بمب انرژی گفته است:

اگر در یک جمعی تفرقه بیفتد، تفریق صورت می گیرد!

علف های هرز را کنار بگذارید و آنها را فاکتور بگیرید.

اختلافات جمع را ساده کنیید و با هر عضو مجموعه مخلوط نشوید.

با حد اکثر توان، مخرج مشترک بگیرید از حرف های هر عضو

تا در معادله ها به تعادل برسید.

توان هر عضو را در توان عضو دیگر ضرب کنید و بدانید که اگر یک طرف ضرب صفر باشد تمامی ضرب هیچ است!

مشکلات را تقسیم کنید تا زیر بار آن کمر خم نکنید.

برای این که قدر مطلق شما دانسته شود گاه گاهی لازم است دقیقا عمل عکس انجام دهید.

بعضی ها را در پرانتز بگذارید تا اولویتشان را همیشه به یاد داشته باشید.

درست است که در زندگی برای بعضی ها خارج از قسمت می شویم! اما می توانیم به عنوان دوست باقیمانده و نقش خود را ایفا کنیم!!!

شکی نیست که نیمه گم شده بودن یعنی بخشی از تقارن بودن و مشخص است که دو نیم کاملا یکسان یک شکل کامل است.

خیلی از چیزها با حساب و کتاب عددی به دست نمی آید و لازم است برخورد جبری داشته باشیم و از نماد استفاده کنیم چرا که متغیرها بسیار است و احتمالدهی انسان بسیار ضعیف که ممکن است به سوأ تفاهم بی انجامد!

از هر کسی اندازه خودش انتظار داشته باشید. ممکن است بعضی ها کمتر از یک باشند! بعضی ها اعشار داشته باشند! بعضی ها گویا و بعضی دیگر گنگ باشند. بعضی حسابی، بعضی حقیقی و بعضی طبیعی باشند. مگر ما از عدد ها چه کمتر داریم؟!!!

 

همین امروز ایده نوشتن همچین چیزی به ذهنم خورد...

امیدوارم براتون جذاب بوده باشه.

قطعا موارد بیشتری میشه اضافه کرد و البته با تعابیر قشنگتر.

اما من استارتشو زدم بقیش با خلاقای خفن

سهراب عزیزم میگن:

زندگی مجذور آینه است


زندگی گل به توان ابدیت


زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما


زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی دوست داشتم متنتون رو لایک عالی بود منم اضافه کنم:

اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری

از اضطرابهایت ریشه nام بگیری

واز ترسهایت بی نهایت حد بگیری

آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند

و lim امید در قلبت بی نهایت میشود

اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی

میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی

اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد

با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفهع ابهام کنی

اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی مزاحم احساس کردی

اندیشه ات را به جز صحیح ببر

تا ناخالصی های ذهنت را ببرد

وذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد.

اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده

تا بنا به قضیه ی فشار(فشردگی)، روح تو نیز به شادی مطلق برسد

اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی

می توان آنرا به نا پیوستگی رفع شدنی برطرف کنی

پس برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی

میتوان از شادی وامید زندگی دنبالهای بسازی که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد

واگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی نا درستی ان شک ها را با برهان خلف نقص کن

عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد

از روحت انتگرال بگیر بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که بالاترین کران آن خدا باشد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 ساعت قبل، بمب انرژی گفته است:

اگر در یک جمعی تفرقه بیفتد، تفریق صورت می گیرد!

علف های هرز را کنار بگذارید و آنها را فاکتور بگیرید.

اختلافات جمع را ساده کنیید و با هر عضو مجموعه مخلوط نشوید.

با حد اکثر توان، مخرج مشترک بگیرید از حرف های هر عضو

تا در معادله ها به تعادل برسید.

توان هر عضو را در توان عضو دیگر ضرب کنید و بدانید که اگر یک طرف ضرب صفر باشد تمامی ضرب هیچ است!

مشکلات را تقسیم کنید تا زیر بار آن کمر خم نکنید.

برای این که قدر مطلق شما دانسته شود گاه گاهی لازم است دقیقا عمل عکس انجام دهید.

بعضی ها را در پرانتز بگذارید تا اولویتشان را همیشه به یاد داشته باشید.

درست است که در زندگی برای بعضی ها خارج از قسمت می شویم! اما می توانیم به عنوان دوست باقیمانده و نقش خود را ایفا کنیم!!!

شکی نیست که نیمه گم شده بودن یعنی بخشی از تقارن بودن و مشخص است که دو نیم کاملا یکسان یک شکل کامل است.

خیلی از چیزها با حساب و کتاب عددی به دست نمی آید و لازم است برخورد جبری داشته باشیم و از نماد استفاده کنیم چرا که متغیرها بسیار است و احتمالدهی انسان بسیار ضعیف که ممکن است به سوأ تفاهم بی انجامد!

از هر کسی اندازه خودش انتظار داشته باشید. ممکن است بعضی ها کمتر از یک باشند! بعضی ها اعشار داشته باشند! بعضی ها گویا و بعضی دیگر گنگ باشند. بعضی حسابی، بعضی حقیقی و بعضی طبیعی باشند. مگر ما از عدد ها چه کمتر داریم؟!!!

 

همین امروز ایده نوشتن همچین چیزی به ذهنم خورد...

امیدوارم براتون جذاب بوده باشه.

قطعا موارد بیشتری میشه اضافه کرد و البته با تعابیر قشنگتر.

اما من استارتشو زدم بقیش با خلاقای خفن

Logهم میشه اضافه کرد 

ریاضی 1

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

21 ساعت قبل، Aftaabgardaan گفته است:

خیلی دوست داشتم متنتون رو لایک عالی بود منم اضافه کنم:

اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری

از اضطرابهایت ریشه nام بگیری

واز ترسهایت بی نهایت حد بگیری

آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند

و lim امید در قلبت بی نهایت میشود

اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی

میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی

اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد

با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفهع ابهام کنی

اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی مزاحم احساس کردی

اندیشه ات را به جز صحیح ببر

تا ناخالصی های ذهنت را ببرد

وذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد.

اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده

تا بنا به قضیه ی فشار(فشردگی)، روح تو نیز به شادی مطلق برسد

اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی

می توان آنرا به نا پیوستگی رفع شدنی برطرف کنی

پس برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی

میتوان از شادی وامید زندگی دنبالهای بسازی که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد

واگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی نا درستی ان شک ها را با برهان خلف نقص کن

عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد

از روحت انتگرال بگیر بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که بالاترین کران آن خدا باشد

قربااانت

ببخشید در این حد ریاضیم خوب نیس من انسانی بودم خخخخ

همون ریاضی انسانیم مسلط نیستم

پس چطور بنویسم از چیزی که نمیفهممش

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

22 ساعت قبل، Aftaabgardaan گفته است:

سهراب عزیزم میگن:

زندگی مجذور آینه است


زندگی گل به توان ابدیت


زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما


زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست...

چه جالب نمیدونستم

لااایک

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

22 ساعت قبل، Aftaabgardaan گفته است:

خیلی دوست داشتم متنتون رو لایک عالی بود منم اضافه کنم:

اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری

از اضطرابهایت ریشه nام بگیری

واز ترسهایت بی نهایت حد بگیری

آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند

و lim امید در قلبت بی نهایت میشود

اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی

میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی

اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد

با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفهع ابهام کنی

اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی مزاحم احساس کردی

اندیشه ات را به جز صحیح ببر

تا ناخالصی های ذهنت را ببرد

وذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد.

اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده

تا بنا به قضیه ی فشار(فشردگی)، روح تو نیز به شادی مطلق برسد

اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی

می توان آنرا به نا پیوستگی رفع شدنی برطرف کنی

پس برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی

میتوان از شادی وامید زندگی دنبالهای بسازی که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد

واگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی نا درستی ان شک ها را با برهان خلف نقص کن

عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد

از روحت انتگرال بگیر بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که بالاترین کران آن خدا باشد

ضمنا خیلیاش سنگین بود هرچند بعضیاش زیر دیپلم بود نفهمیدم

ولی به نظر که خوب بودن خخخخ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

21 ساعت قبل، حسین138 گفته است:

Logهم میشه اضافه کرد 

ریاضی 1

آره اینم به ذهنم رسید جمله خاصی به نظرم نیومد تکمیلش کنم خخخ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، بمب انرژی گفته است:

قربااانت

ببخشید در این حد ریاضیم خوب نیس من انسانی بودم خخخخ

همون ریاضی انسانیم مسلط نیستم

پس چطور بنویسم از چیزی که نمیفهممش

اگه انسانی بودین ک خیلی هم عالی نوشتین بی نظیر👌من ریاضی خوندم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، بمب انرژی گفته است:

ضمنا خیلیاش سنگین بود هرچند بعضیاش زیر دیپلم بود نفهمیدم

ولی به نظر که خوب بودن خخخخ

😂😁 واسه بالا دیپلمه

مرسییی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، Aftaabgardaan گفته است:

اگه انسانی بودین ک خیلی هم عالی نوشتین بی نظیر👌من ریاضی خوندم

خخخخ بله انسانی بودم

حتی ریاضی انسانیم حالیم نیس

اما برداشت خودمو نوشتم

 

تازه بعد دانشگاه از ریاضی خوشم اومده

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، Aftaabgardaan گفته است:

😂😁 واسه بالا دیپلمه

مرسییی

پس حالا که دیدی حتی نمیدونم این مفاهیم مال کیه احتمالا فهمیدی چرا بقیشو خودم ننوشتم خخخخ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، بمب انرژی گفته است:

پس حالا که دیدی حتی نمیدونم این مفاهیم مال کیه احتمالا فهمیدی چرا بقیشو خودم ننوشتم خخخخ

آقا لایکی 👌 تا همین جاشم خفن نوشتی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱ ساعت قبل، بمب انرژی گفته است:

خخخخ بله انسانی بودم

حتی ریاضی انسانیم حالیم نیس

اما برداشت خودمو نوشتم

 

تازه بعد دانشگاه از ریاضی خوشم اومده

 

من دانشگاه هم ریاضی خوندم تازه بعدش از زیست خوشم اومدش ک در آینده می‌خوام بخونم حتماً 😁

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...