رفتن به مطلب

خدا نکند...


Niloofar

ارسال های توصیه شده

خدا نکند دلت بگیرد نازنین، خدا نکند غمگین باشی. خدا نکند نا امید شده باشی از اینکه اوضاع بهتر شود، خدا نکند کم آورده باشی.
خدا نکند دلت بگیرد از آدم‌ها، از رفتارهای متناقضی که می‌بینی، که آدم‌ها هم مثل تو هزار حرف نگفته در سینه دارند و هزار دریچه برای اندوه، که آدم‌ها هم مثل تو غمگینند گاهی، اندوهگینند گاهی، دلشان گرفته و حواسشان به چینی نازک احساس تو نیست گاهی...
خدا نکند دلت بگیرد از دنیا، از شرایطش که به حال و هوای بهار می‌ماند، نه ابری و بارانی‌اش تکلیف دارد، نه آفتابی‌اش! که نمی‌توان به هوای بهار دل بست، که نمی‌توان روی حضور مداوم خورشید حساب کرد... اما تو دلخوش به شکوفه‌های رو به بلوغ باش، دلخوش به جوانه‌های درحال رویش، دلخوش به اینکه آسمان، ابری‌اش هم خالی از خورشید نیست، گاهی ابرها به نیت باران، خورشید را کنار می‌زنند، آسمان غمگین می‌شود و دل‌ها اندوهگین، ولی خورشید همیشه پابرجاست، پشت ابری پنهان و در انتظار تابیدن.
روزهای خوب‌، به منزله‌ی خورشیدند در آسمان زندگی، که ابر باشد و باران بزند و طوفان بگیرد، آخرش از جایی سر بر می‌آورند.
قول می‌دهم شرایط عوض می‌شود، بهار می‌رسد و پرستوهای کوچیده‌ی زمستان، باز می‌گردند. قول می‌دهم آدم‌های غمگین، بازهم شاد می‌شوند، ابرهای بلاتکلیف بهار، با آسمان دل‌ها وداع می‌کنند, هرچند برای مدتی کوتاه.
به تو قول نمی‌دهم زمستان و پاییزی در کار نباشد، اما قول می‌دهم کوتاه باشند، همانطور که تابستان، همانطور که بهار...
قول می‌دهم فصل بعدی ما، آسمان صاف است و زمین سبز، هرچند زمستان‌های دیگری در راه داریم، که سرزمین ما سرزمین چهارفصل است و ما به سرد و گرم و سبز و زرد مداومش عادت داریم...


 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 ساعت قبل، Niloofar گفته است:

خدا نکند دلت بگیرد نازنین، خدا نکند غمگین باشی. خدا نکند نا امید شده باشی از اینکه اوضاع بهتر شود، خدا نکند کم آورده باشی.
خدا نکند دلت بگیرد از آدم‌ها، از رفتارهای متناقضی که می‌بینی، که آدم‌ها هم مثل تو هزار حرف نگفته در سینه دارند و هزار دریچه برای اندوه، که آدم‌ها هم مثل تو غمگینند گاهی، اندوهگینند گاهی، دلشان گرفته و حواسشان به چینی نازک احساس تو نیست گاهی...
خدا نکند دلت بگیرد از دنیا، از شرایطش که به حال و هوای بهار می‌ماند، نه ابری و بارانی‌اش تکلیف دارد، نه آفتابی‌اش! که نمی‌توان به هوای بهار دل بست، که نمی‌توان روی حضور مداوم خورشید حساب کرد... اما تو دلخوش به شکوفه‌های رو به بلوغ باش، دلخوش به جوانه‌های درحال رویش، دلخوش به اینکه آسمان، ابری‌اش هم خالی از خورشید نیست، گاهی ابرها به نیت باران، خورشید را کنار می‌زنند، آسمان غمگین می‌شود و دل‌ها اندوهگین، ولی خورشید همیشه پابرجاست، پشت ابری پنهان و در انتظار تابیدن.
روزهای خوب‌، به منزله‌ی خورشیدند در آسمان زندگی، که ابر باشد و باران بزند و طوفان بگیرد، آخرش از جایی سر بر می‌آورند.
قول می‌دهم شرایط عوض می‌شود، بهار می‌رسد و پرستوهای کوچیده‌ی زمستان، باز می‌گردند. قول می‌دهم آدم‌های غمگین، بازهم شاد می‌شوند، ابرهای بلاتکلیف بهار، با آسمان دل‌ها وداع می‌کنند, هرچند برای مدتی کوتاه.
به تو قول نمی‌دهم زمستان و پاییزی در کار نباشد، اما قول می‌دهم کوتاه باشند، همانطور که تابستان، همانطور که بهار...
قول می‌دهم فصل بعدی ما، آسمان صاف است و زمین سبز، هرچند زمستان‌های دیگری در راه داریم، که سرزمین ما سرزمین چهارفصل است و ما به سرد و گرم و سبز و زرد مداومش عادت داریم...


 

عالی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 ساعت قبل، Niloofar گفته است:

خدا نکند دلت بگیرد نازنین، خدا نکند غمگین باشی. خدا نکند نا امید شده باشی از اینکه اوضاع بهتر شود، خدا نکند کم آورده باشی.
خدا نکند دلت بگیرد از آدم‌ها، از رفتارهای متناقضی که می‌بینی، که آدم‌ها هم مثل تو هزار حرف نگفته در سینه دارند و هزار دریچه برای اندوه، که آدم‌ها هم مثل تو غمگینند گاهی، اندوهگینند گاهی، دلشان گرفته و حواسشان به چینی نازک احساس تو نیست گاهی...
خدا نکند دلت بگیرد از دنیا، از شرایطش که به حال و هوای بهار می‌ماند، نه ابری و بارانی‌اش تکلیف دارد، نه آفتابی‌اش! که نمی‌توان به هوای بهار دل بست، که نمی‌توان روی حضور مداوم خورشید حساب کرد... اما تو دلخوش به شکوفه‌های رو به بلوغ باش، دلخوش به جوانه‌های درحال رویش، دلخوش به اینکه آسمان، ابری‌اش هم خالی از خورشید نیست، گاهی ابرها به نیت باران، خورشید را کنار می‌زنند، آسمان غمگین می‌شود و دل‌ها اندوهگین، ولی خورشید همیشه پابرجاست، پشت ابری پنهان و در انتظار تابیدن.
روزهای خوب‌، به منزله‌ی خورشیدند در آسمان زندگی، که ابر باشد و باران بزند و طوفان بگیرد، آخرش از جایی سر بر می‌آورند.
قول می‌دهم شرایط عوض می‌شود، بهار می‌رسد و پرستوهای کوچیده‌ی زمستان، باز می‌گردند. قول می‌دهم آدم‌های غمگین، بازهم شاد می‌شوند، ابرهای بلاتکلیف بهار، با آسمان دل‌ها وداع می‌کنند, هرچند برای مدتی کوتاه.
به تو قول نمی‌دهم زمستان و پاییزی در کار نباشد، اما قول می‌دهم کوتاه باشند، همانطور که تابستان، همانطور که بهار...
قول می‌دهم فصل بعدی ما، آسمان صاف است و زمین سبز، هرچند زمستان‌های دیگری در راه داریم، که سرزمین ما سرزمین چهارفصل است و ما به سرد و گرم و سبز و زرد مداومش عادت داریم...


 

الهی آمین..

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 ساعت قبل، Niloofar گفته است:

خدا نکند دلت بگیرد نازنین، خدا نکند غمگین باشی. خدا نکند نا امید شده باشی از اینکه اوضاع بهتر شود، خدا نکند کم آورده باشی.
خدا نکند دلت بگیرد از آدم‌ها، از رفتارهای متناقضی که می‌بینی، که آدم‌ها هم مثل تو هزار حرف نگفته در سینه دارند و هزار دریچه برای اندوه، که آدم‌ها هم مثل تو غمگینند گاهی، اندوهگینند گاهی، دلشان گرفته و حواسشان به چینی نازک احساس تو نیست گاهی...
خدا نکند دلت بگیرد از دنیا، از شرایطش که به حال و هوای بهار می‌ماند، نه ابری و بارانی‌اش تکلیف دارد، نه آفتابی‌اش! که نمی‌توان به هوای بهار دل بست، که نمی‌توان روی حضور مداوم خورشید حساب کرد... اما تو دلخوش به شکوفه‌های رو به بلوغ باش، دلخوش به جوانه‌های درحال رویش، دلخوش به اینکه آسمان، ابری‌اش هم خالی از خورشید نیست، گاهی ابرها به نیت باران، خورشید را کنار می‌زنند، آسمان غمگین می‌شود و دل‌ها اندوهگین، ولی خورشید همیشه پابرجاست، پشت ابری پنهان و در انتظار تابیدن.
روزهای خوب‌، به منزله‌ی خورشیدند در آسمان زندگی، که ابر باشد و باران بزند و طوفان بگیرد، آخرش از جایی سر بر می‌آورند.
قول می‌دهم شرایط عوض می‌شود، بهار می‌رسد و پرستوهای کوچیده‌ی زمستان، باز می‌گردند. قول می‌دهم آدم‌های غمگین، بازهم شاد می‌شوند، ابرهای بلاتکلیف بهار، با آسمان دل‌ها وداع می‌کنند, هرچند برای مدتی کوتاه.
به تو قول نمی‌دهم زمستان و پاییزی در کار نباشد، اما قول می‌دهم کوتاه باشند، همانطور که تابستان، همانطور که بهار...
قول می‌دهم فصل بعدی ما، آسمان صاف است و زمین سبز، هرچند زمستان‌های دیگری در راه داریم، که سرزمین ما سرزمین چهارفصل است و ما به سرد و گرم و سبز و زرد مداومش عادت داریم...


 

👌

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 ساعت قبل، AHOM گفته است:

عالی

 

3 ساعت قبل، الناز۳۳ گفته است:

الهی آمین..

 

36 دقیقه قبل، گندم24 گفته است:

👌

سپاس بابت محبتتون⚘⚘⚘🙏🙏🙏

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...